Friday, November 2, 2012

A person murdered in Galle town while thousands of people were on the road

ගාල්ල ඩික්මන් හන්දියේදී මහ සෙනගක් මැද මහ දවල් මහ පා‍රේ කුරිරු ලෙස පුද්ගලයෙකු ඝාතනයට ලක් වෙයි.

පසුගිය බ්‍රහස්පතින්දා දෙනෝ දාහක් සෙනග සිටියදී මහ දවාලක ගාල්ල ඩික්මන් හන්දියේදී ඉතා කුරිරු ලෙස පුද්ගලයෙකු ඝාතනයට ලක්විය. මෙසේ ඝාතනයට ලක්ව ඇත්තේ ගාල්ලේ දංගෙදර සමගි වත්තේ පදිංචි ව්‍යාපාරිකයකු වූ කුමාර සෙ‍නෙවිරත්න නැමැති අයෙකි. 

දහවල් 1.20 ට පමණ වෑන් රථයකින් පැමිණි පිරිසක් යතුරු පැදියකින් ආ කුමාර නැමැත්තාව ලුහු බැඳවිත් හප්පා තිබේ. අනතුරුව යතුරු පැදිය පෙරළී කුමාර මහ මග ඇද වැටෙනවාත් සමග වෑන් රථයෙන් බැස ගත් තියුණු අවි අත දරා සිටි පිරිසක් කුමාරගේ අතක් සහ පයක් වෙන් කරමින් තවත් මාරාන්තික පහරවල් කිහිපයක්ද එල්ල කර පළා ගොස් ඇත. එම මාරාන්තික තුවාල ගෙන දෙන කඩු පහරවල් පිට ප්‍රදේශයට හා හිස පෙදෙසට එල්ලකොට තිබුණි.

එම අවස්ථාවේ එදෙස බලා සිටි මහ පිරිසට කරකියා ගත කිසිවක් නොතිබුන අතර පහර කෑ අය අතක් හා පයක් අහිමිව ලේ විලක් මැද නැගිටින්නට වෙර දරා ඇත. කිසිවෙකු විසින් පොලීසියේ හදිසි ඇමතුම් අංශයට දැනුම් දී තිබුන හෙයින් මද වේලාවකට පසු ගිලන් රථයක් එතනට පැමිණ ඇත. පසුව ඔවුන් විසින් පණ අදින කුමාර සෙනවිරත්න නැමැත්තාගේ සිරුර හා වෙන්ව ගිය අත සහ කකුළ රැගෙන කරාපිටිය රෝහලට රැගෙන ගියේය. අතර මගදී තුවාලකරු ජීවිතක්ෂයට පත් වී ඇත.

මියගිය කුමාර සෙනවිරත්න ගාල්ල නගර සභාවේ හිටපු විපක්ෂ නායක දුෂ්‍යන්ත සෙනෙවිරත්න මහතාගේ සොහොයුරෙකි. දුෂ්‍යන්ත සෙනෙවිරත්න මහතාද මීට පෙර වෙඩි තබා ඝාතනය කර ඇත.

මෙම ප්‍රහාරයෙන් මිය ගිය පුද්ගලයාටද කඩු වලින් කපා කොට අනෙක් පැත්තේ සාමාජික තරුණයෙකු මැරීම පිලිබඳ චෝදනා එල්ලවී තිබුණි.

මියගිය අය පදිංචිව සිටි සමගිවත්ත හා කනම්පිටිය බංගාලිවත්ත අතර ඇතිව තිබෙන ආරවුල් තත්වය මත පසුගිය කාලය පුරා මෙවැනි මිනීමැරුම් සිදුවිය. කලකට පෙර මෙම දෙපාර්ශවය හොදින් සිට ඇතත් විරසක වූ පසුව දෙපිරිසේ පුද්ගලයන් තරඟයට මරා දමා ඇත. ඒ මරා දැමුනේ ඇසිඩ් ගසා , කඩුවලින් කපා කොටා , වෙඩි තැබීම් වැනි සාහසික ක්‍රම මගිනි.

ගාල්ලේ බොහෝ අයට මෙන්ම පොලිසියටද මෙය සාමන්‍යය සිදුවීමක් බවට පත්ව ඇත්තේ මෙය වසර ගණනක් තිස්සේ පැවත එන ආරවුලක් බැවිනි.

මෙයට පෙරද මෙවැනිම ආකාරයට අත පය කපා දමා පුද්ගලයෙකු මැරූ අතර රාත්‍රී කාලයේ ඔහු මහ පාරේ වැතිර සිට වතුර ඉල්ලුවද කිසිවෙකු දීමට ඉදිරිපත් වී නොමැත.

අදාළ වගකිවයුතු අංශ වලින් මෙම ආරවුල සමථයකට පත්කළ යුතුය. එසේ නොවුනහොත් මෙවන් තවත් මරණ ඉදිරි අවරුදු කිහිපයේදීත් ගාල්ල නගරයේ සුලභ දසුනක් වනු ඇත.

.d,a, älauka ykaÈfha§ uy fik.la ueo uy oj,a uy md‍f¾ l=ßre f,i mqoa.,fhl= >d;khg ,la fjhs'


miq.sh n%yiam;skaod fofkda odyla fik. isáh§ uy ojd,l .d,a, älauka ykaÈfha§ b;d l=ßre f,i mqoa.,fhl= >d;khg ,laúh' fufia >d;khg ,laj we;af;a .d,af,a oxf.or iu.s j;af;a mÈxÑ jHdmdßlhl= jQ l=udr fi‍fkúr;ak keue;s wfhls' 

oyj,a 1'20 g muK jEka r:hlska meñ‚ msßila h;=re meÈhlska wd l=udr keue;a;dj ¨‍yq ne|ú;a ymamd ;sfí' wk;=rej h;=re meÈh fmr<S l=udr uy u. weo jefgkjd;a iu. jEka r:fhka nei .;a ;shqKq wú w; ord isá msßila l=udrf.a w;la iy mhla fjka lrñka ;j;a udrdka;sl myrj,a lsysmhlao t,a, lr m<d f.dia we;' tu udrdka;sl ;=jd, f.k fok lvq myrj,a msg m%foaYhg yd ysi fmfoig t,a,fldg ;snq‚'

tu wjia:dfõ tfoi n,d isá uy msßig lrlshd .; lsisjla fkd;snqk w;r myr lE wh w;la yd mhla wysñj f,a ú,la ueo ke.sákakg fjr ord we;' lsisfjl= úiska fmd,Sisfha yÈis weu;=ï wxYhg oekqï § ;snqk fyhska uo fõ,djlg miq .s,ka r:hla t;kg meñK we;' miqj Tjqka úiska mK wÈk l=udr fikúr;ak keue;a;df.a isrer yd fjkaj .sh w; iy ll=< /f.k lrdmsáh frday,g /f.k .sfhah' w;r u.§ ;=jd,lre Ôú;laIhg m;a ù we;'

ñh.sh l=udr fikúr;ak .d,a, k.r iNdfõ ysgmq úmlaI kdhl ÿIHka; fifkúr;ak uy;df.a fidfydhqfrls' ÿIHka; fifkúr;ak uy;do óg fmr fjä ;nd >d;kh lr we;'

fuu m%ydrfhka ñh .sh mqoa.,hdgo lvq j,ska lmd fldg wfkla me;af;a idudðl ;reKfhl= ueÍu ms,sn| fpdaokd t,a,ù ;snq‚'

ñh.sh wh mÈxÑj isá iu.sj;a; yd lkïmsáh nx.d,sj;a; w;r we;sj ;sfnk wdrjq,a ;;ajh u; miq.sh ld,h mqrd fujeks ñkSuereï isÿúh' l,lg fmr fuu fomd¾Yjh fydÈka isg we;;a úril jQ miqj fomsßfia mqoa.,hka ;rÕhg urd oud we;' ta urd oeuqfka weisâ .id " lvqj,ska lmd fldgd " fjä ;eîï jeks idyisl l%u u.sks'

.d,af,a fndfyda whg fukau fmd,sishgo fuh idukHh isÿùula njg m;aj we;af;a fuh jir .Kkla ;siafia mej; tk wdrjq,la neúks'

fuhg fmro fujeksu wdldrhg w; mh lmd oud mqoa.,fhl= uerE w;r rd;%S ld,fha Tyq uy mdf¾ je;sr isg j;=r b,a¨‍jo lsisfjl= §ug bÈßm;a ù fkdue;'

wod< j.lsjhq;= wxY j,ska fuu wdrjq, iu:hlg m;al< hq;=h' tfia fkdjqkfyd;a fujka ;j;a urK bÈß wjreÿ lsysmfha§;a .d,a, k.rfha iq,N oiqkla jkq we;'


You might also like - මදි නොකියන්න තොරතුරු: