නවතම පුවත

Monday, March 31, 2014

මාතරින් නිලියන්ට මනාපය අඩුවෙයි

මෙවර දකුණු පළාත් සභාවට එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් ඉදිරිපත් වු නදීශා හේමමාලි මෙනෙවිය සහ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්‍ධානයෙන් ඉදිරිපත් වු හිටපු මන්ත‍්‍රීනි අනර්කලී ආකර්ෂා මෙනෙවිය මනාප සටනෙන් පරාජයට පත්වී ඇත.

අනර්කලී ආකර්ෂා ඡන්ද 8842 ක් ලබාගෙන මනාප ලයිස්තුවේ 18 වැනි ස්ථානයේ සිටින බවත් ,එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් තරග කළ නදීෂා හේමමාලී ඡන්ද 11006 ක් ලබාගෙන මනාප ලයිස්තුවේ 9 වැනි ස්ථානයටත් පත්ව සිටී.

fujr ol=Kq m<d;a iNdjg tlai;a cd;sl mlaIfhka bÈßm;a jq k§Yd fyauud,s fufkúh iy tlai;a ck;d ksoyia ika‍Odkfhka bÈßm;a jq ysgmq uka;‍%Sks wk¾l,S wdl¾Id fufkúh ukdm igfkka mrdchg m;aù we;'

ආණ්ඩුවට ආසන 89යි එජාපයට 42යි ප්‍ර. ප. 12යි ජවිපෙ 11යි

බස්නාහිර සහ දකුණු පළාත් සභා මැතිවරණයෙන් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය පළාත් දෙකෙහිම ජය තහවුරු කර ගැනීමට සමත්විය.බස්නාහිර පළාත සහ දකුණු පළාත යන පළාත් දෙකෙහි බලය තහවුරු කර ගත්තද මෙවර සමස්ත පළාත් ප්‍රතිඵලයෙන් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයට මන්ත්‍රී ආසන සංඛ්‍යාව අඩු වී තිබේ. බස්නාහිර පළාත සහ දකුණු පළාත යන පළාත් දෙකෙහි බලය තහවුරු කර ගත්තද මෙවර සමස්ත පළාත් ප්‍රතිඵලයෙන් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයට මන්ත්‍රී ආසන සංඛ්‍යාව අඩශ්‍රීු වී තිබේ.

බස්නාහිර පළාත් සභාව සඳහා තෝරා ගන්නා මන්ත්‍රී ආසන 104න් ප්‍රසාද මන්ත්‍රී ධුර 2ද සමග එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය මෙවර ආසන 56ක් හිමිකර ගත් අතර දකුණු පළාත් සභා මන්ත්‍රීධුර 55න් ප්‍රසාද මන්ත්‍රී ධුර 2ද සමග මන්ත්‍රී ආන 33ක් ලබා ගැනීමට සමත්ව ඇත.

පසුගිය 2009දී අවසන් වරට පැවති දකුණු පළාත් සභා මැතිවරණයෙන් සන්ධානය 67.88ක ප්‍රතිශතයක් ලබා ගනිමින් මන්ත්‍රී ආසන 38ක් ලබාගෙන තිබුණි.

එහෙත් මෙවර පළාත් සභා මැතිවරණයේදී ඉන් මන්ත්‍රී ධුර 5ක් අඩුවී සම්පූර්ණ මන්ත්‍රී ආසන සංඛ්‍යාව ප්‍රසාද මන්ත්‍රී ධුර 2ද සමග 33 දක්වා අඩුවිය. මෙවර සන්ධානය ලබාගත් ඡන්ද ප්‍රතිශතය 58.06කි.

2009 පැවැති බස්නාහිර පළාත් සභා මැතිවරණයේදී එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 64.73 ඡන්ද ප්‍රතිශතයක් ලබාගනිමින් මන්ත්‍රී ආසන 68ක් හිමිකර ගනු ලැබිය. නමුත් මෙවර මැතිවරණයේදී ඉන් මන්ත්‍රී ආසන 12ක් අඩුවී ඇත. මෙවර 53.35ක ඡන්ද ප්‍රතිශතයක් ලබාගෙන ඇති සන්ධානය ප්‍රසාද මන්ත්‍රී ධුර 2ද සමග මන්ත්‍රී ආසන 56ක් දිනා ඇත.

පළමු වරට මෙවර මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වූ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය මෙම මැතිවරණයේදී කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් මන්ත්‍රී ආසන 3ක්ද, ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් මන්ත්‍රී ආසන 4ක්ද, කළුතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් මන්ත්‍රී ආසන 2ක්ද ලබාගැනීමට සමත්ව ඇත.

දකුණු පළාත් සභා මැතිවරණයේදී ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය, ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය සඳහා මන්ත්‍රී ආසන 2ක්ද, මාතර දිස්ත්‍රික්කය සඳහා එක් මන්ත්‍රී ආසනයක්ද ලබාගෙන ඇති අතර හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය සඳහා එකදු මන්ත්‍රී ආසනයක්වත් දිනාගෙන නැත. බස්නාහිර පළාත් සභාවෙන් මන්ත්‍රී ආසන 9ක් හිමිකරගෙන ඇත.

එක්සත් ජාතික පක්ෂය ගාල්ල, නැගෙනහිර කොළඹ, උතුරු කොළඹ, බටහිර කොළඹ, මැද කොළඹ, බොරැල්ල මැතිවරණ කොට්ඨාසයන් හි ජයග්‍රහණය තහවුරු කරගැනීමට සමත්ව ඇත.

මෙවර එ.ජා.ප.ය දිනාගත් ගාල්ල ආසනය 2009දී ජයග්‍රහණය කරන ලද්දේ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයයි. එවර මෙන්ම කොළඹ නාගරික සීමාව තුළ ඇති ආසන 5හි ජයග්‍රහණය මෙවරද පවත්වා ගැනීමට එ.ජා.ප.යට හැකිවී තිබේ.

රත්මලාන, කොළොන්නාව, දෙහිවල යන මැතිවරණ කොට්ඨාසයන් හි ජයග්‍රහණය ලබා ගැනීමට එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය සමත් වුවද එක්සත් ජාතික පක්ෂය ප්‍රමුඛ විපක්ෂයේ ඡන්ද ප්‍රමාණය වැඩි වී තිබේ.

උතුරු කොළඹ හා බටහිර කොළඹ මැතිවරණ කොට්ඨාසයන් හි ඡන්ද ප්‍රතිඵලය අනුව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජනතා රෙපමුණ දෙවන ස්ථානයට පත්ව ඇති අතර එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය තුන්වෙනි ස්ථානය දක්වා පහත බැස තිබේ.

බස්නාහිර පළාතේ 2009දී එක්සත් ජාතික පක්ෂය මන්ත්‍රී ආසන 30 ලබාගත් අතර මෙවර එය 28 දක්වා අඩු වී ඇත. දකුණු පළාතෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ගියවර හිමිව තිබූ ඡන්ද ප්‍රමාණයම මෙවරද තබාගැනීමට එම පක්ෂය සමත්ව ඇත.

කොළඹ දිස්ත්‍රික්යෙන්, බොරැල්ල ආසනයේ ඡන්ද ප්‍රමාණය වැඩිකර ගනිමින් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ තුන්වන ස්ථානයට පැමිණ තිබේ. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 2009දී දකුණු පළාතෙන් ලබාගත් මන්ත්‍රී ආසන 3 මෙවර 5 දක්වා වැඩිකර ගෙන ඇත. බස්නාහිර පළාතෙන් 2009දී ලබාගෙන තිබූ මන්ත්‍රී ආසන 3, 6 දක්වා වැඩි වී ඇත.

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ කටාන, කැලණිය, බියගම, දොම්පේ, මහර, ජා-ඇල, ගම්පහ, අත්තනගල්ල, මිනුවන්ගොඩ, මීරිගම, දිවුලපිටිය, වත්තල යන මැතිවරණ කොට්ඨාසයන් හි තුන්වැනි ස්ථානය ලබා ගැනීමට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය සමත්විය. කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ අගලවත්ත, කළුතර, මතුගම, බුලත්සිංහල, හොරණ, බණ්ඩාරගම, පානදුර යන මැතිවරණ කොට්ඨාසයන්හිද එම පක්ෂය තෙවන ස්ථානයට පත්ව ඇත.
හම්බන්තොට වැඩි වූ මන්ත්‍රී ආසන 2 එක්සත් ජාතික පක්ෂය හා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ අතර එක බැගින් බෙදී ගොස් ඇත.

මාතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් සන්ධානයට තිබූ මන්ත්‍රී ආසන 12 මෙවර 10 දක්වා අඩු වී ඇති අතර එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මන්ත්‍රී ආසන 5, 4 දක්වා අඩුවී ඇත. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට තිබූ මන්ත්‍රී ආසනය 2 දක්වා වැඩි වී ඇති අතර ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂයට එක් මන්ත්‍රී ආසනයක් හිමිව ඇත. ගාල්ලෙන් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයට තිබූ මන්ත්‍රී ධූර 16 මෙවර 13 දක්වා අඩුවී ඇති අතර එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ තිබූ මන්ත්‍රී ආසන 6 එසේම පවත්වා ගැනීමට හැකියාව ලැබි ඇත. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ තමන්ට තිබූ එක් මන්ත්‍රී ආසනය රැක ගනිද්දී ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය මන්ත්‍රී ආසන 2ක් ලබාගෙන ඇත.

කළුතර දිස්ත්‍රික්කයට එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයට 2009දී තිබූ මන්ත්‍රී ධුර 14 මෙවර 13 දක්වා අඩුවෙද්දී එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මන්ත්‍රී ආසන 5, 6 දක්වා වැඩි වී ඇත. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ සිය මන්ත්‍රී ධුරය එලෙසම රැක ගනිද්දී ප්‍රජතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය මන්ත්‍රී ආසන 2ක් මෙවර හිමිකර ගෙන ඇත.
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 2009දී ගම්පහින් ලබාගත් මන්ත්‍රී ධුර 27 මෙවර 23 දක්වා අඩු වී ඇත. එක්සත් ජාතික පක්ෂය හිමිකරගෙන තිබූ මන්ත්‍රී ආසන 10 මෙවරද හිමි වී ඇත. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය මන්ත්‍රී ධුර 4ක් හිමිකර ගනිද්දී, ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට තිබූ එක් මන්ත්‍රී ආසනය 2 දක්වා වැඩිකරගෙන ඇත.

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 2009 ලබාගත් මන්ත්‍රී ධුර 25, මෙවර 18 දක්වා අඩුවී ඇති අතර එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මන්ත්‍රී ආසන 15 මෙවර 12 දක්වා අඩු වී ඇත.ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ තමන්ට තිබූ එක් මන්ත්‍රී ධුරය මන්ත්‍රී ධුර 3 දක්වා ඉහළ දමාගෙන තිබේ.

niakdysr iy ol=Kq m<d;a iNd ue;sjrKfhka tlai;a ck;d ksoyia ikaOdkh m<d;a foflysu ch ;yjqre lr .ekSug iu;aúh'niakdysr m<d; iy ol=Kq m<d; hk m<d;a foflys n,h ;yjqre lr .;a;o fujr iuia; m<d;a m%;sM,fhka tlai;a ck;d ksoyia ikaOdkhg uka;%S wdik ixLHdj wvq ù ;sfí' niakdysr m<d; iy ol=Kq m<d; hk m<d;a foflys n,h ;yjqre lr .;a;o fujr iuia; m<d;a m%;sM,fhka tlai;a ck;d ksoyia ikaOdkhg uka;%S wdik ixLHdj wvY%Sq ù ;sfí'

niakdysr m<d;a iNdj i|yd f;dard .kakd uka;%S wdik 104ka m%ido uka;%S Oqr 2o iu. tlai;a ck;d ksoyia ikaOdkh fujr wdik 56la ysñlr .;a w;r ol=Kq m<d;a iNd uka;%SOqr 55ka m%ido uka;%S Oqr 2o iu. uka;%S wdk 33la ,nd .ekSug iu;aj we;'

Friday, March 21, 2014

තාත්තාගෙන් පුතාට සකල ජන වශීය

ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතා ප‍්‍රසිද්ධ ස්ථානවලට යන විට අතේ රඳවා ගන්නා වශී යන්ත‍්‍රය දැන් ජනපති පුතු නාමල් රාජපක්‍ෂද අතේ රඳවා ගනී. මේ පින්තූරය මන්ත‍්‍රීවරයා නුගේගොඩ ආනන්ද සමරකෝන් එළිමහන් රංග පීඨ භූමියේ පැවැති ජන රැලිය අමතද්දී ගනු ලැබූවකි.

බස්නාහිර පළාත් සභාවට එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය යටතේ තරඟ වදින, ජාතික නිදහස් පෙරමුණු අපේක්‍ෂක, හිටපු පළාත් සභා මන්ත‍්‍රී ප‍්‍රවීණ රංගන ශිල්පී රොජර් සෙනෙවිරත්න මහතාගේ ජය තහවුරු කිරීම පිණිස මෙම රැළිය පැවැත්වින .

එහිදී අදහස් දැක්වූ ජාතික නිදහස් පෙරමුණේ නායක, ඉදිකිරීම්, ඉංජිනේරු සේවා, නිවාස හා පොදු පහසුකම් අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ මහතා කියා සිටියේ කොටි ත‍්‍රස්තවාදය හේතුවෙන් දශක ගණනාවක් මරුවා සමග සැරිසැරූ ශ‍්‍රී ලංකාව අද සාමය සමග සැරිසරන බවත් ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය ප‍්‍රමුඛ බටහිර අධිරාජ්‍යවාදීන් ජිනීවා යෝජනා හරහා යළිත් ශ‍්‍රී ලංකාවට මරු කැඳවීමට උත්සාහ කරන බවයි.

ckdêm;s uyskao rdcmla‍I uy;d m‍%isoaO ia:dkj,g hk úg wf;a r|jd .kakd jYS hka;‍%h oeka ckm;s mq;= kdu,a rdcmla‍Io wf;a r|jd .kS' fï mska;+rh uka;‍%Sjrhd kqf.af.dv wdkkao iurfldaka t<suyka rx. mSG N+ñfha meje;s ck /,sh wu;oa§ .kq ,enQjls'

niakdysr m<d;a iNdjg tlai;a ck;d ksoyia ikaOdkh hgf;a ;rÕ jÈk" cd;sl ksoyia fmruqKq wfmala‍Il" ysgmq m<d;a iNd uka;‍%S m‍%ùK rx.k Ys,amS frdc¾ fifkúr;ak uy;df.a ch ;yjqre lsÍu ms‚i fuu /<sh meje;aúk '

දියණියට අතවර කළ පියා උසාවියේදී ගෙල කපා ගනී

සිය දියණියට අතවර කිරීමේ චෝදනාව මත බන්ධනාගාර ගත කරනු ලැබූ පියකු ගල්ගමුව අධිකරණය තුළදීම ඊයේ (20 වැනිදා) දහවල් තියුණු ආයුධයකින් ගෙල කපාගෙන ඇති අතර අසාධ්‍ය තත්ත්වයෙන් ඔහු කුරුණෑගල රෝහලට ඇතුළත් කර ඇත.

සැකකාර පියා වසරකට වැඩි කාලයක සිට තම 13 හැවිරිදි දියණියට අතවර කර ඇත්තේ ඇය බියට පත්කරගෙනය. මේ පිළිබඳව දියණිය තම මවට දැනුම් දීමෙන් පසු ගල්ගමුව පොලිසිය වෙත පැමිණිල්ලක්‌ ලැබී තිබේ.

ඒ අනුව සැකකාර පියා ගල්ගමුව පොලිසිය මගින් පෙරේදා (19 වැනිදා) අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදී. සැකකාර පියා තම දියණිය සහ බිරිඳ බියට පත්කරගෙන ඔවුන් විවිධ අතවරයන්ට ලක්‌කර ඇති බව පරීක්‍ෂණවලදී හෙළි විය.

ගොවිතැන් කටයුතුවල යෙදෙන ඔහු ඇතැම් දිනවලදී දියණිය හේනට රැගෙන ගොස්‌ එහිදීද අතවර කර ඇති බව පොලිසිය පවසයි.

සැකකාර පියා ගල්ගමුව අධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසු ලබන අප්‍රේල් මස 03 වැනිදා වනතුරු රක්‌ෂිත බන්ධනාගාරගත කිරීමට මහෙස්‌ත්‍රාත්වරයා නියෝග කර ඇති අතර ඔහු ඊයේ දහවල් 12.05 ට පමණ අධිකරණයේ විත්ති කූඩුවේදීම තම ගෙල කපාගෙන ඇත.

අසාධ්‍ය තත්ත්වයෙන් සිටි සැකකරු ගල්ගමුව රෝහලටත් එතැනින් කුරුණෑගල රෝහලටත් මාරු කර යවා තිබේ. ගල්ගමුව පොලිසිය වැඩිදුර පරීක්‍ෂණ පවත්වාගෙන යයි.

ish Èh‚hg w;jr lsÍfï fpdaokdj u; nkaOkd.dr .; lrkq ,enQ mshl= .,a.uqj wêlrKh ;=<§u Bfha ^20 jeksod& oyj,a ;shqKq wdhqOhlska f., lmdf.k we;s w;r widOH ;;a;ajfhka Tyq l=reKE., frday,g we;=<;a lr we;'

ielldr mshd jirlg jeä ld,hl isg ;u 13 yeúßÈ Èh‚hg w;jr lr we;af;a weh ìhg m;alrf.kh' fï ms<sn|j Èh‚h ;u ujg oekqï §fuka miq .,a.uqj fmd,sish fj; meñ‚,a,la‌ ,eî ;sfí'

ta wkqj ielldr mshd .,a.uqj fmd,sish u.ska fmf¾od ^19 jeksod& w;awvx.=jg .kakd ,§' ielldr mshd ;u Èh‚h iy ìß| ìhg m;alrf.k Tjqka úúO w;jrhkag ,la‌lr we;s nj mÍla‍IKj,§ fy<s úh'

Wednesday, March 19, 2014

එල්ලුම් ගහ ළඟදීම...... ස්ත්‍රී දූෂණයටත් එල්ලුම් ගහදැනට බෝගම්බර බන්ධනාගාරයේ පිහිටා ඇති තිදෙනෙකු එකවර එල්ලා මැරිය හැකි එල්ලුම් ගහ පල්ලේකැලේ දුම්බර බන්ධනාගාරයේ ස්ථාපිත කරන බව බන්ධනාගාර ඇමැති චන්ද්‍රසිරි ගජධීර මහතා කියයි.

කලක් තිස්සේ එල්ලුම් ගහ ක්‍රියාත්මක කිරීම අතැර තිබූ බව කී ඇමැතිවරයා මේ වනවි‍ට වර්ධනය වී ඇති අපරාධ හේතුවෙන්නැවත එය ක්‍රියාත්මක කළ යුතු බවට ජනතා මතයක් ගොඩනැඟී ඇතැයිද කීය.

දරුණු අපරාධ සඳහා එල්ලුම් ගහ ක්‍රියාත්මක කරන්නට කටයුතු කරන බව කී ඒ මහතා මෙතෙක් ස්ත්‍රී දුෂණ හා ළමා අපචාර සඳහා එය භාවිතා නොකළ නමුත් ඉදිරියේදී ඒ සඳහාද එල්ලුම්ගහ භාවිතා කරන්නට කටයුතු කරන බව පැවැසීය.

ඒ මහතා මේ අදහස් දැක්වූයේ අඟහරුවාදා(18)බෝගම්බර බන්ධනාගාරයේ නීරීක්ෂණ චාරිකාවකට එක්වෙමිනි.
oekg fnda.ïnr nkaOkd.drfha msysgd we;s ;sfofkl= tljr t,a,d ueßh yels t,a¨‍ï .y m,af,alef,a ÿïnr nkaOkd.drfha ia:dms; lrk nj nkaOkd.dr weue;s pkaøisß .cër uy;d lshhs'

l,la ;siafia t,a¨‍ï .y l%shd;aul lsÍu w;er ;snQ nj lS weue;sjrhd fï jkú‍g j¾Okh ù we;s wmrdO fya;=fjkakej; th l%shd;aul l< hq;= njg ck;d u;hla f.dvkeÕS we;ehso lSh'

Tuesday, March 18, 2014

කොටකෙතන චූදිතයන්ට ඇප නැහැ

රත්නපුර කොටකෙතන මව සහ දියණියගේ ද්විපුද්ගල ඝාතන නඩුව බරපතල සිදුවීමක් බවත් ප්‍රධාන සැකකරු රක්ෂිත බන්ධනාගාරයේ සිටින නිසා සෙසු සැකකරුවන්ට ඇප දුන්නොත් ප්‍රධාන සැකකරුට බලපෑම් කළ හැකි නිසාත් විත්තිකරුවන් අධිකරණය මග හැරිය හැකි නිසාත් චූදිතයින්ට ඇප දිය නොහැකි යැයි පවසා තවදුරටත් මාස තුනක් රක්ෂිත බණ්ධනාගාරගත කරනු ලැබීය.

මෙම නියෝග දුන්නේ කොළඹ මහාධිකරණ විනිසුරු දේවිකා තෙන්නකෝන් මහත්මියයි.

2012 ජුලි 19 දා ලියනආරච්චිගේ ප්‍රේමවතී (63) හේවාගමගේ පුෂ්පාකුමාරි (32) යන අය කපා කොටා දූෂණය කොට මරා දැමීම සිදුකොට තිබුණි. මැයි 08 වැනි දින අදාල නඩුව නැවත කැඳවේ.

r;akmqr fldgfl;k uj iy Èh‚hf.a oaúmqoa., >d;k kvqj nrm;, isÿùula nj;a m%Odk iellre rlaIs; nkaOkd.drfha isák ksid fiiq iellrejkag wem ÿkafkd;a m%Odk iellreg n,mEï l< yels ksid;a ú;a;slrejka wêlrKh u. yeßh yels ksid;a pQÈ;hskag wem Èh fkdyels hehs mjid ;jÿrg;a udi ;=kla rlaIs; nKaOkd.dr.; lrkq ,eîh'

Monday, March 17, 2014

මහ දවාලේ බැංකුවකින් ලක්ෂ 5ක් කොල්ලකාලා

දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය අසළ පිහිටි පෞද්ගලික බැංකුවක් කිසියම් පිරිසක් විසින් කොල්ලකා තිබේ.

අද (17) පස්වරු 01.50ට පමණ මෝටර් රථයකින් පැමිණි පුද්ගලයින් තිදෙනෙකු විසින් කොල්ලකෑම සිදුකර ඇති බව වාර්තා වේ.

අදාළ පෞද්ගලික බැංකුවට පැමිණි පුද්ගලයින් තිදෙනා එහි සිටි සේවිකාවන් බියගන්වා රුපියල් ලක්ෂ 5කට අධික මුදලක් රැගෙන ගොස් තිබේ.

සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් මෙතෙක් කිසිවෙකුත් අත්අඩංගුවට ගෙන නොමැති අතර දඹුල්ල පොලිසිය මේ සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර විමර්ශන සිදුකරයි.

oUq,a, wd¾Ól uOHia:dkh wi< msysá fm!oa.,sl nexl=jla lsishï msßila úiska fld,a,ld ;sfí'

wo ^17& miajre 01'50g muK fudag¾ r:hlska meñ‚ mqoa.,hska ;sfofkl= úiska fld,a,lEu isÿlr we;s nj jd¾;d fõ'

මර්සි එදිරිසිංහ අභාවප්‍රාප්තවෙයි


දේහය කලා භවනට - අවසන් කටයුතු බදාදා 

 ප්‍රවීණ කලාකාරිණියක වූ මර්සි එදිරිසිංහ මහත්මිය අභාවප්‍රාප්ත වී තිබේ. අද(17) උදෑසන ගම්පහ පිහිටි පෞද්ගලික රෝහලකදී ඇය අභාවප්‍රාප්ත වූ බව වාර්තා වෙයි.

පසුගිය දිනවල ඇය දැඩිලෙස රෝගාතුරවීම හේතුවෙන් රෝහල්ගත වී ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටියාය.

1964 වර්ෂයේදී නවක මඩල ගීත වැඩසටහනෙන් කලා දිවිය ඇරැඹූ ඇය 1967 වර්ෂයේදී වේදිකා නාට්‍යය ක්ෂේත්‍රයට අවතීර්ණ විය. මිය යන විට ඇය 64වන වියේ පසු විය.

අභාවප්‍රාප්ත කලාකාරිනි මර්සි එදිරිසිංහ මහත්මියගේ දේහය පිළිබඳ අවසන් කටයුතු බදාදා (19) අඹේපුස්ස කතෝලික පොදු සුසාන භූමියේ දී සිදු කිරීමට නියමිතය.

දේහය මේ වනවිට කොළඹ ජයරත්න මල්ශාලාවවෙත රැගෙන ගොස් ඇති අතර එය සඳුදා (17) පස්වරුවේ ජාතික කලා භවන වෙත රැගෙන ඒමට නියමිත බව පවුලේ ඥාතීහු පවසති. මහජන ගෞරව සඳහා ඇගේ දේහය අඟහරුවාදා (18) දහවල් 12 දක්වා ජාතික කලාභවනේ තැන්පත් කරනු ලැබේ.

අනතුරුව දේහය රැගත් අවමංගල්‍ය පෙ‍රහැර මර්සි එදිරිසිංහ මහත්මිය දිවි ගෙවූ අඹේපුස්සේ පිහිටි නිවස වෙත ‍රැගෙන යාමට නියමිතය. අනතුරුව බදාදා සවස අඹේපුස්ස රොමානු කතෝලික දේවස්ථානයේ දී ආගමික වතාවත් සිදු කිරීමෙන් පසු අඹේපුස්ස කතෝලික පොදු සුසාන භූමියේ


foayh l,d Njkg -  wjika lghq;= nodod


m%ùK l,dldß‚hl jQ u¾is tÈßisxy uy;añh wNdjm%dma; ù ;sfí' wo^17& WoEik .ïmy msysá fm!oa.,sl frday,l§ weh wNdjm%dma; jQ nj jd¾;d fjhs'

miq.sh Èkj, weh oeäf,i frda.d;=rùu fya;=fjka frday,a.; ù m%;sldr ,nñka isáhdh'

1964 j¾Ifha§ kjl uv, .S; jevigyfkka l,d Èúh we/UQ weh 1967 j¾Ifha§ fõÈld kdgHh lafIa;%hg wj;S¾K úh' ñh hk úg weh 64jk úfha miq úh'

Saturday, March 15, 2014

සෞඛ්‍ය සේවිකාවක් වැසිකිළියේ බිහිකළ බිළිඳාගේ සහ මවගේ ජීවිත බේරාගනී

අනුරාධපුර ශ්‍රාවස්තිපුර පහේ ඇල ප්‍රදේශයේ පැවැති මාතෘ සායනයකදී වැසිකිළියක බිළිඳෙකු බිහි කළ මවකගේ හා බිහි වූ බිළිඳාගේ ජීවිත බේරා ගැනීමට මාතෘ සායනය පැවැත් වූ ප්‍රධාන පවුල් සෞඛ්‍ය ‍සේවා නිලධාරිනිය ඇතුළු තිදෙනෙකුට අද (14) උදෑසන හැකි වී ඇත.

අනුරාධපුර ශ්‍රාවස්තිපුර පහේ ඇළ ප්‍රදේශයේ පදිංචි (35) හැවිරිදි වසන්තා කහවිට මහත්මිය අද (14) උදෑසන පහේ ඇල ප්‍රදේශයේ පැවැති මාතෘ සායනයට පැමිණ ඇත.  එහි පැමිණි ඇය යම් අපහසුතාවයකින් පෙළෙන අයුරු දුටු පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරිනියක් බිම ඇතිරිල්ලක් එලා සුළු වේලාවක් හාන්සි වී සිටින ලෙස උපදෙස් ලබා දී ඇත.

ටික වේලාවකට පසුව එම ස්ථානයෙන් රෝගි කත අතුරුදන් වී ඇති බව දුටු පවුල් සෞඛ්‍ය ස්වා නිලධාරිනිය වහාම ඇය සොයා ඇති අතර සායනයට පැමිණ සිටි තවත් මව්වරුන් කිහිප දෙනෙකු ඇය වැසිකිලියට යන්නට ඇති බව පවසා ඇත. ඒ අනුව වහාම ක්‍රියාත්මක වු පවුල් සොඛ්‍ය සේවා නිලධාරිනිය වැසිකියට ගොස් බලද්දී බිළිඳාගේ මව වැසිකිලියේ බිත්තියක් අල්ලා ගෙන ඉතා අපහසුවෙන් සිටින අයුරු දැක තිබේ.

නිලධාරිනිය වහාම ඇය පරික්ෂාවට ලක් කරද්දී කුස තුළ සිටි දරුවා අඩක් ප්‍රසූත කර තිබෙන අයුරු දැක නිලධාරිනිය සමග එම සායනයට පැමිණී පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරිනියන් දෙදෙනෙකුද එක් කරගෙන දරුවාව සායනය තුළ ප්‍රසූත කිරීමට මවට අවශ්‍ය පහසුකම් සම්පාදනය කර දී ඇත. දරුවා ප්‍රසූත කළ වහාම අවශ්‍ය ප්‍රතිකාර සඳහා ඇයව අනුරාධපුර ශික්ෂණ රෝහල වෙත ත්‍රීරෝද රථයකින් පිටත් කර හැරීමට නිලධාරිනියන් කටයුතු කර තිබේ. පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරිනිය සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් අනුරාධපුර ප්‍රාදේශිය සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරී කාර්යාලයටද දුරකථනය මගින් දන්වා ඇත.

යම් හෙයකින් දරුවා වැසිකිළිය තුළ බිහිවී බිම ඇද වැටුනේ නම් දරුවාගේ ජීවිතයද කෙළෙවර වීමට ඉඩ තිබූ අතර මෙම නිලධාරිනියන් මව්වරුන් පිළිබඳ සැළකිලිමත් වීම නිසා ජීවිත දෙකක් බේරා ගැනීමට හැකිවිය.

දරුවාගේත් මවගේත් ජීවිත බේරාගැනීමට අනුරාධපුර මධ්‍යම නුවරගම් පළාත් සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යායේ සේවය කරන පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරීනි චන්දිමා දිල්හානි මහත්මියට හැකියාව ලැබී ඇති අතර ඒ සඳහා පවුල් සෞඛ්‍යෙ සේවා නිලධාරිනීයන් වන ශ්‍යාමලි පෙරේරා මහත්මිය හා කේ.අමරාවතී මහත්මිය සහයෝගය ලබා දී ඇත. දරුවාත් මවත් අද (14) දහවල් වන විට අනුරාධපුර ශික්ෂණ රෝහලේ 22වාට්ටුවේ නිරෝගීව සිටින අයුරු අප හට දැක ගත හැකි විය. 

උපුටා ගැනීම - ලක්බිම පුවත්පතෙනි
ඡායාරූප සටහන - අනුරාධපුර බුද්ධික මහේෂ් විජේසූරිය

wkqrdOmqr Y%djia;smqr mfya we, m%foaYfha meje;s ud;D idhkhl§ jeisls<shl ì<sfËl= ìys l< ujlf.a yd ìys jQ ì<s|df.a Ôú; fírd .ekSug ud;D idhkh meje;a jQ m%Odk mjq,a fi!LH ‍fiajd ks,Odßksh we;=¿ ;sfofkl=g wo ^14& WoEik yels ù we;'

wkqrdOmqr Y%djia;smqr mfya we< m%foaYfha mÈxÑ ^35& yeúßÈ jika;d lyúg uy;añh wo ^14& WoEik mfya we, m%foaYfha meje;s ud;D idhkhg meñK we;'  tys meñ‚ weh hï wmyiq;djhlska fmf<k whqre ÿgq mjq,a fi!LH fiajd ks,Odßkshla ìu we;sß,a,la t,d iq¿ fõ,djla ydkais ù isák f,i Wmfoia ,nd § we;'

Friday, March 14, 2014

වසර අටක් පෙම් කර අද විවාහ ගිවිසගත් සාරංග

ජනප‍්‍රිය නළු සාරංග දිසාසේකර සහ ජනප‍්‍රිය නිළි උමාලි තිලරකරත්න වසර 08ක පෙම් සබඳතාවකින් පසු අද දිනයේ විවාහ දිවියට එළැඹුනහ. කොළඹ ජයික් හිල්ටන් හෝටලයේදී විවාහ උත්සවය පැවැත්වෙයි.

සාරංග නැසී ගිය ගාහණ ශිල්පී නාරද දිසාසේකර මහතාගේ හා ප‍්‍රවීන නිවේදිකා තිලකා රණසිංහ මහත්මියගේ පුතුයි.

විවාහ උත්සවයේ දෙවැනි ගමන ලබන සිකුරාදා දහසකගේ පමණ සහභාගිත්වයෙන් හිල්ටන් හෝටලයේ දී පැවැත්වේ.

ckm‍%sh k¿ idrx. Èidfialr iy ckm‍%sh ks<s Wud,s ;s,rlr;ak jir 08l fmï in|;djlska miq wo Èkfha újdy Èúhg t<eUqky' fld<U chsla ys,agka fydag,fha§ újdy W;aijh meje;afjhs'

You might also like - මදි නොකියන්න තොරතුරු: