නවතම පුවත

Monday, July 28, 2014

හිරුණිකා කියනවා නම් ඕන කුඞ්ඩෙක් අල්ලනවා

මත්කුඩු ජාවාරම්කරුවන් ගැන තොරතුරු දන්නා බව කී පළාත් සභා මන්ත‍්‍රීනී හිරුණිකා පේ‍්‍රමචන්ද්‍ර මෙනවිය එම තොරතුරු පොලීසිය වෙත ලබාදෙන්නේ නම් එම ඒ සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරීමට පොලිසිය සූදානම් බව පොලීසිය කියයි.

පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස්‌ අධිකාරි අජිත් රෝහණ මහතා පවසන්නේ කොළඹ ප්‍රදේශයේ මත්කුඩු ජාවාරම් කරන පුද්ගලයන් දන්නා බව පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරිය මාධ්‍යයට කරන ප්‍රකාශ සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනයක්‌ කිරීමට නම් ඇය ඊට අදාළ පුද්ගලයන් සම්බන්ධයෙන් පොලිසියට ද තොරතුරු දීම පහසුවක්‌ බවයි.

එම තොරතුරු ලබාදෙන පුද්ගලයාගේ රහස්‍යභාවය ආරක්‍ෂා කිරීමට පොලිසිය බැඳී සිටින බව කී ඔහු තොරතුරු සත්‍ය නම් කුමන තරාතිරමක අයෙක්‌ හෝ අත්අඩංගුවට ගන්නා බවද කීවේය.

u;al=vq cdjdrïlrejka .ek f;dr;=re okakd nj lS m<d;a iNd uka;‍%SkS ysre‚ld fma‍%upkaø fukúh tu f;dr;=re fmd,Sish fj; ,ndfokafka kï tu ta iïnkaOfhka lghq;= lsÍug fmd,sish iQodkï nj fmd,Sish lshhs'

fmd,sia udOH m%ldYl fcHIaG fmd,sia‌ wêldß wð;a frdayK uy;d mjikafka fld<U m%foaYfha u;al=vq cdjdrï lrk mqoa.,hka okakd nj m<d;a iNd uka;%Sjßh udOHhg lrk m%ldY iïnkaOfhka úu¾Ykhla‌ lsÍug kï weh Bg wod< mqoa.,hka iïnkaOfhka fmd,sishg o f;dr;=re §u myiqjla‌ njhs'

නයන කුමාරියේ හොරෙන් ගිහින් වැඩ වරදී

කොටුව හික්කඩුව නයනකුමාරි දුම්රියේ ප්‍රවේශපත් නොමැතිව ගමන් ගත් 50 දෙනෙකු අත් අඩංගුවට ගෙන ඔවුන්ගෙන් 37 දෙනෙකුගෙන් රුපියල් 96350/⋆ ක දඩමුදලක් (24) දින සවස අය කරගෙන තිබේ.

මොවුන් අතර කාන්තාවන් 20 ක් හා පිරිමි 30 ක් සිටින බව දුම්රිය ආරක්ෂක අංශ සඳහන් කරයි.  මෙම දුම්රිය ‍පොළ ඊට පෙර දින (23) පරීක්ෂාවට ලක්කොට  17 දෙනෙකු අත් අඩංගුවට ගෙන රුපියල් රු. 40840/⋆ දඩයක් අයකරගෙන  තිබූ අතර එසේ පරීක්ෂාවට ලක්කළ නිසා පසු දින නැවත පරීක්ෂාවක් සිදු නොවනු ඇතැයි සිතා මෙම පිරිස  ගමන් කොට තිබුණි.

අත්අඩංගුවට ගත් පිරිසේ ඉතිරි 13 දෙනා පිළි ගත හැකි ඇප මත නිදහස් කොට තිබුණි. දුම්රිය ආරක්ෂක අධිකාරි සේනක ජයසේන, සහකාර අධ්‍යක්ෂ අධිකාරි ගාමිණි දිසානායක යන මහතුන්ගේ උපදෙස් මත රාගම කොටුව කොළඹ බඩු ගබඩා යන මෙහෙයුම් ඒකකවල නිලධාරින් 22 දෙනෙකු යොදා මෙම වැටලීම සිදු කොට තිබුණි.

fldgqj yslalvqj khkl=udß ÿïßfha m%fõYm;a fkdue;sj .uka .;a 50 fofkl= w;a wvx.=jg f.k Tjqkaf.ka 37 fofkl=f.ka remsh,a 96350$⋆ l ovuqo,la ^24& Èk iji wh lrf.k ;sfí'

fudjqka w;r ldka;djka 20 la yd msßñ 30 la isák nj ÿïßh wdrlaIl wxY i|yka lrhs'  fuu ÿïßh ‍fmd< Bg fmr Èk ^23& mÍlaIdjg ,lafldg  17 fofkl= w;a wvx.=jg f.k remsh,a re' 40840$⋆ ovhla whlrf.k  ;snQ w;r tfia mÍlaIdjg ,lal< ksid miq Èk kej; mÍlaIdjla isÿ fkdjkq we;ehs is;d fuu msßi  .uka fldg ;snq‚'

Thursday, July 24, 2014

17 හැවිරිදි ශිෂ්‍යයෙකුගේ මුවකින් දත් 232ක් ඉවත් කරයි

17 හැවිරිදි ශිෂ්‍යයෙකුගේ මුඛයෙහි පිහිටා තිබූ දත් 232ක් වෛද්‍යවරුන් පිරිසක් විසින් ඉවත් කරනු ලැබූ පුවතක් වාර්තා වේ. ඔහු මාස 18ක පමණ කාලයක් එම තත්ත්වයෙන් පීඩා විඳ ඇත.

ඔහුට ශල්‍යකර්මය සිදු කළ වෛද්‍යවරුන් පවසන්නේ, මෙය ලෝක වාර්තාවක් ලෙස සැලකිය යුතු දුර්ලභ තත්ත්වයක් බව ය.

විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළේ, මෙම සුවිශේෂී ශල්‍යකර්මය සඳහා පැය 7ක කාලයක් ගතවූ බව ය.

ආෂික් ගවායි නමැති අදාළ ශිෂ්‍යයා ඉන්දියාවේ මුම්බායිහි රෝහලකට පැමිණ ඇත්තේ, කම්මුලක් ඉදිමී තිබීම හේතුවෙනි.


17 yeúßÈ YsIHfhl=f.a uqLfhys msysgd ;snQ o;a 232la ffjoHjreka msßila úiska bj;a lrkq ,enQ mqj;la jd¾;d fõ' Tyq udi 18l muK ld,hla tu ;;a;ajfhka mSvd ú| we;'

Tyqg Y,Hl¾uh isÿ l< ffjoHjreka mjikafka" fuh f,dal jd¾;djla f,i ie,lsh hq;= ÿ¾,N ;;a;ajhla nj h'

අවමංගල්‍ය රථය වනවාසලදී දුම්රියේ ගැටේ

වනවාසල දුම්රිය ස්ථානය අසළදී අවමංගල්‍ය රථයක් දුම්රියක ගැටීම හේතුවෙන් ප්‍රධාන දුම්රිය මාර්ගයේ දුම්රිය ධාවනයට බාධා එල්ල වී තිබේ.

අද (24) ප.ව 1.25 ට පමණ පලෙයි සිට කොළඹ බලා ධාවනය වෙමින් පැවති නගරාන්තර සීඝ්‍රගාමී දුම්රියේ ගැටී මෙම අනතුර සිදුව ඇති බව දුම්රිය පාලක මැදිරිය පවසයි.

ඒ අනුව කොළඹ දෙසට ධාවනය වන දුම්රිය එක් මංතීරුවකට පමණක් සීමා වී ඇති බව දුම්රිය පාලක මැදිරිය වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.

jkjdi, ÿïßh ia:dkh wi<§ wjux.,H r:hla ÿïßhl .eàu fya;=fjka m%Odk ÿïßh ud¾.fha ÿïßh Odjkhg ndOd t,a, ù ;sfí'

wo ^24& m'j 1'25 g muK mf,hs isg fld<U n,d Odjkh fjñka mej;s k.rdka;r iS>%.dó ÿïßfha .eà fuu wk;=r isÿj we;s nj ÿïßh md,l ueÈßh mjihs'

ඥානසාර හිමිගේ ෆේස් බුක් ගිණුමට අබසරණයි!

වෛරීය ප්‍රකාශ හා සංකේත අන්තර්ගත බැවින් බොදුබල සේනා සංවිධානයේ මහලේකම් පූජ්‍ය ගලබොඩඅත්තේ ඥානසාර හිමියන්ගේ ෆේස් බුක් ගිණුම ඉවත්කිරීමට තීරණය කළ බව ෆේස් බුක් බලධාරීන් විසින් නිවේදනය කර තිබේ.

ඥානසාර හිමියන්ගේ එකී ක්‍රියාකලාපය ෆේස් බුක් සමාගමේ ප්‍රජා ප්‍රමිති උල්ලංඝණය කරන බැවින් ඒ පිළිබඳ බොහෝ දෙනා වාර්තා කිරීම හේතුවෙන් මෙම තීරණය ගත් බව එකී නිවේදනයේ සඳහන්ය.

කෙසේ වෙතත් මේ පිළිබඳ අද දෙරණ කළ විමසීමකට ප්‍රතිචාර දක්වමින් බොදුබල සේනා සංවිධානයේ මහලේකම් පූජ්‍ය ගලබොඩඅත්තේ ඥානසාර හිමියන් කියා සිටියේ අවස්ථා ගණනාවකදී තම ෆේස් බුක් ගිණුම්වලට යම් යම් අඬතෙට්ටම් කරමින් සිට අවසාන වශයෙන් එය මේවන විට සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත්කිරීමට කටයුතු කර ඇති බවයි.

තමන්ගේ ෆේස් බුක් ගිණුම පමණක් නොව ජාතික හා ජාත්‍යන්තර වශයෙන් වෙනත් රටවල සිට පවා ජාතිකවාදී පදනමකින් තමන් සමග කටයුතු කරන බොහෝ දෙනෙකුගේ ෆේස්බුක් ගිණුම් මේවන විට අත්හිටුවීමට ක්‍රියා කර ඇති බව ඥානසාර හිමියන් සඳහන් කරයි.

ලංකාවේ මෙන්ම විදේශයන්හි සිටද ක්‍රියාත්මක වන මුස්ලිම් අන්තවාදී සංවිධාන විසින් දිගින් දිගටම තමන්ට එරෙහිව ෆේස් බුක් බලධාරීන්ට කරන ලද වාර්තා කිරීම් හේතුවෙන් මෙලෙස තම ගිණුම් අක්‍රීය කිරීමට කටයුතු කර ඇති බව උන්වහන්සේ අවධාරණය කළේය.

රට තුළ ජාතික හැඟීමෙන් කටයුතු කරන පුවත්පත් කර්තෘවරුන්ට, මාධ්‍යකරුවන්ට, මාධ්‍ය ආයතන හිමිකරුවන්ට ද මෙම මුස්ලිම් අන්තවාදීන් විසින් දිගින් දිගටම තර්ජන එල්ල කරන බවත්, ඒ නිසාම සත්‍යය තත්ත්වය ජනතාව හා බෙදාහදා ගනු ලැබුවේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම සාමාජ ජාල වෙබ් අඩවියක් වන ෆේස් බුක් මගින් බවත් ඥානසාර හිමියන් පෙන්වාදෙයි.

ෆේස් බුක්
බලධාරීන් දන්වා ඇති පරිදි තමන් කිසිසේත්ම කිසිදු ජනවර්ගයකට හෝ ආගමකට එරෙහිව වෛරීය ප්‍රකාශ සිදුකිරීමක් හෝ ආගමික සංඥා පළකිරීමක් කර නොමැති බවත්, තමන් පෙනී සිටියේ අන්තවාදයට එරෙහිව බවත් උන්වහන්සේ සඳහන් කළේය.

ලෝක ධර්මයට අනුව මේවන විට ධර්මය යට ගොස් අධර්මය රජ කරන යුගයක් උදාවී ඇති බැවින් මෙවැනි අකටයුතුකම් සිදුවන බව ඥානසාර හිමියන් කියා සිටියේය.

කෙසේ වෙතත් මේ සම්බන්ධයෙන් ෆේස් බුක් බලධාරීන්ට ඊ-මේල් පණිවිඩ මාර්ගයෙන් කරුණු දැක්වීමට තමන් විසින් දැනටමත් උපදෙස් ලබාදී ඇති බවත්, ඊට ප්‍රතිචාර දක්වමින් ඒ පිළිබඳව තව දුරටත් සොයාබලන බව එම බලධාරීන් විසින් දන්වා ඇති බවත් උන්වහන්සේ කියා සිටියේය.

තතු කෙසේ වුවද සයිබර් අවකාශය වාරණය කිරීමට හැකියාවක් නොමැති බැවින් වෙනත් උපාය උපක්‍රම මගින් තම මතය ජනතාව අතරට ගෙනයාමට දිගින් දිගටම කටයුතු කරන බවත්, මේ ආකාරයට ගියොත් අවිහිංසාවාදී සියලු සමාජයන්ට අබසරණම වන බවත් ඥානසාර හිමියන් වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.


 ffjÍh m%ldY yd ixfla; wka;¾.; neúka fndÿn, fiakd ixúOdkfha uyf,alï mQcH .,fndvw;af;a {dkidr ysñhkaf.a f*ia nqla .sKqu bj;alsÍug ;SrKh l< nj f*ia nqla n,OdÍka úiska ksfõokh lr ;sfí'

{dkidr ysñhkaf.a tlS l%shdl,dmh f*ia nqla iud.fï m%cd m%ñ;s W,a,x>Kh lrk neúka ta ms<sn| fndfyda fokd jd¾;d lsÍu fya;=fjka fuu ;SrKh .;a nj tlS ksfõokfha i|ykah'

Wednesday, July 23, 2014

ජැක්ලීන්ගේ ආප්පේ මාර ගණන්ලු

ජැකලීන් ෆර්ඩිනැන්ඩි විසින්  ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ස් ආකේඩ්හිදී පසුගියදා විවෘත කරන ලද  “කෑම සූත්‍ර” අවන්හලේ ආහාර ඉතා විශාල මුදලක් වන බව අපට වාර්තා වෙනවා.

“කෑම සූත්‍ර” අවනහලේ බිත්තර ආප්පයක මිල රු. 200ක් බව දෙරණ වෙබ් ගොසිප් වෙත වාර්තා වෙනවා.

බිත්තර ආප්පයක් රුපියල් 200ක් වෙද්දි ප්ලේන් ආප්පයක් – රු. 100/- ට ලබා ‍දෙයි.

එමෙන්ම පොල් රොටියක මිල රුපියල් 200ක් වන බවද අපට වාර්තා වෙනවා.

cel,Ska *¾äkekaä úiska  bkaäfmkavkaia wdflaâys§ miq.shod újD; lrk ,o  —lEu iQ;%˜ wjkayf,a wdydr b;d úYd, uqo,la jk nj wmg jd¾;d fjkjd'

—lEu iQ;%˜ wjkyf,a ì;a;r wdmamhl ñ, re' 200la nj forK fjí f.disma fj; jd¾;d fjkjd'

අරක්කු බෝතලේටත් ළඟදීම වැඬේ දෙනවා.

මත්පැන් පානය අධෛර්ය කරවීම සම්බන්ධවද වම් වැඩපිළිවෙළක් ආරම්භ කිරීමටතමන් සූදානම් බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය මෛත‍්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පවසයි.

කොළඹ පැවති උත්සව සභාවක් අමතමින් ඔහු සඳහන් කලේ දුම්වැටි වල අඩංගු කරන රූපමය අවවාද සහිත ඡයාරූප කටවුට් ප‍්‍රදර්ශනය කිරීමට අවධානය යොමුකළ බවත්, මේ වනවිට ඒ සදහා ටෙන්ඩර් කැදවා එක් ආයතනයකට එම කාර්යය භාර දී තිබෙන බවත්ය.

පාර්ලිමේන්තුවේදී මන්ත‍්‍රීවරුන් සියලූ දෙනා දුම්වැටි ඇසුරුම්වල 80% ක් ආවරණය වන පරිදි රූපමය අවවාද ඇතුළත් කරන ලෙස එකඟතාව පළකර සිටියදී ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් 60%ක් වන සේ රූපමය අවවාද ඇතුළත් කරන්නැයි ලබාදුන් තීන්දුවෙන් තමාට සෑහීමකට පත් නොවන බවද අමාත්‍යවරයා මෙහිදී සදහන් කළේය.

‘අපි අවුරුදු දෙකක් පසුකර යම් විසදුමක් ලබාගත්තා. නමුත් මේ විසදුමෙන් මට සෑහීමකට පත්වෙන්න බෑ.පාර්ලිමේන්තුවේ සියලූදෙනා අත ඉස්සුවේ 80%ක් රූපමය අවවාද ඇතුළත් කරන්න කියලයි.නමුත් අධිකරණයෙන් ලැබුණේ 60%යි.එයින් සෑහීමකට පත්වෙන්න බෑ.

ඒ ආකාරයට මද්‍යසාර සම්බන්ධවත් ගිය සතියේ නිලධාරීන් සමග මම සාකච්ඡ කළා. දුම්වැටිවල රූපමය අවවාද ඇතුළත් කළා වගේම මද්‍යසාර සම්බන්ධවත් යම් වැඩපිළිවෙළක් කරන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා’ යැයිද ඒ මහතා එහිදී පැවසීය.

u;ameka mdkh wffO¾h lrùu iïnkaOjo jï jevms<sfj<la wdrïN lsÍug;uka iQodkï nj fi!LH wud;H ffu;‍%Smd, isßfiak uy;d mjihs'

fld<U mej;s W;aij iNdjla wu;ñka Tyq i|yka lf,a ÿïjeá j, wvx.= lrk rEmuh wjjdo iys; PhdrEm lgjqÜ m‍%o¾Ykh lsÍug wjOdkh fhduql< nj;a" fï jkúg ta ioyd fgkav¾ leojd tla wdh;khlg tu ld¾hh Ndr § ;sfnk nj;ah'

Tuesday, July 22, 2014

මහා පරිමාණ කුඩු ජාවාරමේ සියලු සාක්‍ෂි මා ළඟ තියෙනවා.

තමන් සතුව කොලොන්නාවේ කුඩු ජාවාරම්කරුවන් අත්අඩංගුවට ගත හැති සාක්‍ෂි ඇතැයි බස්නාහිර පළාත් සභා මන්ත‍්‍රීනී හිරුණිකා පේ‍්‍රමදන්ද්‍ර මෙනවිය පවසයි.

ඊයේ රේගු අත්අඩංගුවට පත් හෙරොයින් තොගය දැක තමන් මහත් සේ කම්පාවට පත් වූ බවද ඇය සඳහන් කරයි.

‘මට හිතාගන්න බැරි මෙච්චර මේ කිලෝ සියක් කියන්නේ හිතාගන්න බැරි ප්‍රමාණයක්. මේ කාවද මේ විනාශ කරන්න හදන්නේ. මේ විනාශ කරන්න හදන්නේ රටේ ඉන්න තරුණ පරපුර. මේ රටට කුඩු ගේ‍න්නේ කවුද මේ රටේ කුඩු ව්‍යාප්ත කරන්නේ.

මගේ තාත්තා ඝාතනය කරන්න මුල්වුණ පුද්ගලයෝ මේකට සම්බන්ධයි කියලා මම මුල ඉදන් කිව්වේ. මගේ තාත්තට අන්තිමට ඝාතනය වෙන්න සිද්ධ වුණෙත් මෙන්න මේ කුඩු ගැන කතාකරලා කියන එකත් මම මුල ඉඳන්ම කිව්වා.

ඉතින් මේකට කිසිම ක්‍රියාමාර්ගයක් ගන්නේ නැති එක කණගාටුවෙනවා. මම ඉතාමත් ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා රජයෙනුත් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගෙනුත් සියලුම දෙනාගෙන් මේක ගැන හොයලා බලලා, මම ඉතාමත් වගකීමෙන් කියන්නේ අපිට සාක්ෂි තියෙනවා කවුද කුඩු විකුණන්නේ කොලොන්නාව ඇතුලේ, ඒ කට්ටිය කාටද සම්බන්ධ ඒ කුඩු විකුණන අය කෙලින්ම සම්බන්ධවෙලා ඉන්නේ කාටද කියන එක මේවා ගැන හොයලා බලලා පොලීසිය කටයුතු කරන්න.

ජනාධිපතිතුමා අනිවාර්යයෙන්ම තරුණ තරුණියන්ගේ අභිවෘද්ධිය වෙනුවෙන් කතා කරන පුද්ගලයෙක්. ඔහු අනිවාර්යයෙන්ම මේ පිළිබඳව සැලකිලිමත්වෙලා මේකට යම්කිසි ක්‍රියාමාර්ගයක් පොලීසිය දැනුවත් කරලා අනිවාර්යයෙන් ක්‍රියාමාර්ගයක් ගනි කියන බලාපොරෝත්තුව අපිට තියෙනවා’ යයිද ඇය සඳහන් කරයි.

;uka i;=j fldf,dkakdfõ l=vq cdjdrïlrejka w;awvx.=jg .; ye;s idla‍Is we;ehs niakdysr m<d;a iNd uka;‍%SkS ysre‚ld fma‍%uokaø fukúh mjihs'

Bfha f¾.= w;awvx.=jg m;a fyfrdhska f;d.h oel ;uka uy;a fia lïmdjg m;a jQ njo weh i|yka lrhs'

‘ug ys;d.kak neß fuÉpr fï lsf,da ishla lshkafka ys;d.kak neß m%udKhla' fï ldjo fï úkdY lrkak yokafka' fï úkdY lrkak yokafka rfÜ bkak ;reK mrmqr' fï rgg l=vq f.a‍kafka ljqo fï rfÜ l=vq jHdma; lrkafka'

Saturday, July 19, 2014

කොනිත්තන්න එන්න එපා. අන්තවාදීන්ට මූලධර්මවාදීන්ට අපි ළඟ බෙහෙත් තියෙනවා

අන්තවාදීන් මූලධර්මවාදීන් කොනිත්තන්ට එන්නේ නම් ඊට බෙහෙත් ඇතැයි රාවණා බලය සංවිධානයේ මහලේකම් පූජ්‍ය ඉත්තෑකන්දේ සද්ධාතිස්ස හිමියෝ පවසති.

උන් වහන්සේ මෙසේ පැවසුවේ පොළොන්නරුව ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී කාර්යාලයේ පැවති විශේෂ සාකච්ඡවකට එක්වෙමින් අනතුරුව මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමිනි.

උන්වහන්සේ එහිදී මෙසේද ප‍්‍රකාශ කළහ.

‘අද විශේෂයෙන් පොළොන්නරුව ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරීතුමා ගාවට ආවා.හේතුව තමයි,දිඹුලාගල නාමල් පොකුණ, මනම්පිටිය ආදී ප‍්‍රදේශ වල ක‍්‍රිස්තියානි ආගමට පටහැනිව,ක‍්‍රියාත්මක කරන මූලධර්මවාදීන් කරගෙන යන අපරාධය වැළැක්වීම සදහා පියවර ගත යුතුයි කියන එක එතුමාට පැහැදිලි කරන්න.

ආගමික කටයුතු අමාත්‍යංශයේ නිත්‍යානුකූල අවසරයෙන් තොරව මේ රටේ කිසිම පුද්ගලයෙකුට පුළුවන්කමක් නෑ මේ වගේ යාතිකා කඩ දාගෙන මිනිස්සු හරවන රාජකාරිය කරන්න. ඒ නිසා අපි පැහැදිලිව කියන්නේ මේ කාරණයේදී මොවුන් මේක පිළිගත යුතුයි. මේ ආගමික කඩ එකකටවත් අපි කැමති නෑ. සාම්ප‍්‍රදායික පල්ලියට ගරු කරනවා. නමුත් අන්තවාදය සහ ආගමික මූලධර්මවාදය ක‍්‍රියාත්මක කිරීමට මේ රටේ ඉඩක් නෑ.

සියයට හැත්තෑ හතරක් බෞද්ධයෝ ඉන්න රටේ, අපි කැමති සාමදානව ඉන්න. නමුත් ඔවුන් අපිව කොනිත්තනවා නම්, නොයෙක් දේවල් සිද්ධ කරනවා නම් ඒවාට දැඩි පියවරක් ගන්න කැමතියි. ඒවාට අපි ළග බෙහෙත් තියනවා. ඒ නිසා අපි කියන්නේ කරුණාකරලා ආගමික අන්තවාදය නවතාලිය යුතුයි. එහෙම නැත්නම් මේ රටේ ආගමික ගැටුම් දැඩි වුණා කියලා ප‍්‍රශ්න ඇති කරන්න එපා කියලා අපි රජයෙන් ඉල්ලනවා. නීතියෙන් ඉල්ලනවා නීතිය හරියට කරන්න කියලා’

wka;jd§ka uQ,O¾ujd§ka fldks;a;kag tkafka kï Bg fnfy;a we;ehs rdjKd n,h ixúOdkfha uyf,alï mQcH b;a;Elkafoa ioaOd;siai ysñfhda mji;s'

Wka jykafia fufia mejiqfõ fmdf<dkakrej fcHIaG fmd,sia wêldÍ ld¾hd,fha mej;s úfYaI idlÉPjlg tlafjñka wk;=rej udOH fj; woyia olajñks'

Wkajykafia tys§ fufiao m‍%ldY l<y'
බ්‍රිතාන්‍ය ජාතික සහන සේවකයෙකු වූ කුරාම් ෂෙයික් මරා දමා ඔහුගේ පෙම්වතිය වූ වික්ටෝරියා සමූහ දූෂණයට ලක් කල බවට එල්ල වූ චෝදනාවලට තංගල්ල ප්‍රාදේශීය සභාව් හිටපු සභාපති සම්පත් චන්ද්‍රපුෂ්ප විදානපතිරණ ඇතුළු විත්තිකරුවන් සිව්දෙනෙකුට කොළඹ මහාධිකරණය විසින් බරපතළ වැඩසහිත සිරදඬුවම් නියම කර ඇත.

කුරාම් ෂෙයික් ඝාතනයට වසර 20ක් සහ වික්ටෝරියා දුෂණය කිරීමට වසර 20ක් ලෙස වසර දඬුවම් දෙකම එකවර ගෙවී යන සේ සිර දඬුවම් ඒ අනුව ඔවුනට හිමිවේ.

2011 නත්තල් දිනයේදී තංගල්ල නේචර් රිසෝට් හෝටලයේදී  මෙම ඝාතනය සහ දුෂණය සිදුව තිබිණ.

කොළඹ මහාධිකරණය හමුවේ අදාළ නඩුව වසර දෙකහමාරක පමණ කාලයක් විභාග වූ අතර මහාධිකරණ විනිසුරු රෝහිනි වල්ගම මහත්මිය විසින් මෙම නියෝගය ලබාදී ඇත.

ì%;dkH cd;sl iyk fiajlfhl= jQ l=rdï fIhsla urd oud Tyqf.a fmïj;sh jQ úlafgdaßhd iuQy ¥IKhg ,la l, njg t,a, jQ fpdaokdj,g ;x.,a, m%dfoaYSh iNdõ ysgmq iNdm;s iïm;a pkaømqIam úodkm;srK we;=¿ ú;a;slrejka isõfofkl=g fld<U uydêlrKh úiska nrm;< jeviys; isro~qjï kshu lr we;'

You might also like - මදි නොකියන්න තොරතුරු: