නවතම පුවත

Wednesday, July 23, 2014

ජැක්ලීන්ගේ ආප්පේ මාර ගණන්ලු

ජැකලීන් ෆර්ඩිනැන්ඩි විසින්  ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ස් ආකේඩ්හිදී පසුගියදා විවෘත කරන ලද  “කෑම සූත්‍ර” අවන්හලේ ආහාර ඉතා විශාල මුදලක් වන බව අපට වාර්තා වෙනවා.

“කෑම සූත්‍ර” අවනහලේ බිත්තර ආප්පයක මිල රු. 200ක් බව දෙරණ වෙබ් ගොසිප් වෙත වාර්තා වෙනවා.

බිත්තර ආප්පයක් රුපියල් 200ක් වෙද්දි ප්ලේන් ආප්පයක් – රු. 100/- ට ලබා ‍දෙයි.

එමෙන්ම පොල් රොටියක මිල රුපියල් 200ක් වන බවද අපට වාර්තා වෙනවා.

cel,Ska *¾äkekaä úiska  bkaäfmkavkaia wdflaâys§ miq.shod újD; lrk ,o  —lEu iQ;%˜ wjkayf,a wdydr b;d úYd, uqo,la jk nj wmg jd¾;d fjkjd'

—lEu iQ;%˜ wjkyf,a ì;a;r wdmamhl ñ, re' 200la nj forK fjí f.disma fj; jd¾;d fjkjd'

අරක්කු බෝතලේටත් ළඟදීම වැඬේ දෙනවා.

මත්පැන් පානය අධෛර්ය කරවීම සම්බන්ධවද වම් වැඩපිළිවෙළක් ආරම්භ කිරීමටතමන් සූදානම් බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය මෛත‍්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පවසයි.

කොළඹ පැවති උත්සව සභාවක් අමතමින් ඔහු සඳහන් කලේ දුම්වැටි වල අඩංගු කරන රූපමය අවවාද සහිත ඡයාරූප කටවුට් ප‍්‍රදර්ශනය කිරීමට අවධානය යොමුකළ බවත්, මේ වනවිට ඒ සදහා ටෙන්ඩර් කැදවා එක් ආයතනයකට එම කාර්යය භාර දී තිබෙන බවත්ය.

පාර්ලිමේන්තුවේදී මන්ත‍්‍රීවරුන් සියලූ දෙනා දුම්වැටි ඇසුරුම්වල 80% ක් ආවරණය වන පරිදි රූපමය අවවාද ඇතුළත් කරන ලෙස එකඟතාව පළකර සිටියදී ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් 60%ක් වන සේ රූපමය අවවාද ඇතුළත් කරන්නැයි ලබාදුන් තීන්දුවෙන් තමාට සෑහීමකට පත් නොවන බවද අමාත්‍යවරයා මෙහිදී සදහන් කළේය.

‘අපි අවුරුදු දෙකක් පසුකර යම් විසදුමක් ලබාගත්තා. නමුත් මේ විසදුමෙන් මට සෑහීමකට පත්වෙන්න බෑ.පාර්ලිමේන්තුවේ සියලූදෙනා අත ඉස්සුවේ 80%ක් රූපමය අවවාද ඇතුළත් කරන්න කියලයි.නමුත් අධිකරණයෙන් ලැබුණේ 60%යි.එයින් සෑහීමකට පත්වෙන්න බෑ.

ඒ ආකාරයට මද්‍යසාර සම්බන්ධවත් ගිය සතියේ නිලධාරීන් සමග මම සාකච්ඡ කළා. දුම්වැටිවල රූපමය අවවාද ඇතුළත් කළා වගේම මද්‍යසාර සම්බන්ධවත් යම් වැඩපිළිවෙළක් කරන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා’ යැයිද ඒ මහතා එහිදී පැවසීය.

u;ameka mdkh wffO¾h lrùu iïnkaOjo jï jevms<sfj<la wdrïN lsÍug;uka iQodkï nj fi!LH wud;H ffu;‍%Smd, isßfiak uy;d mjihs'

fld<U mej;s W;aij iNdjla wu;ñka Tyq i|yka lf,a ÿïjeá j, wvx.= lrk rEmuh wjjdo iys; PhdrEm lgjqÜ m‍%o¾Ykh lsÍug wjOdkh fhduql< nj;a" fï jkúg ta ioyd fgkav¾ leojd tla wdh;khlg tu ld¾hh Ndr § ;sfnk nj;ah'

Tuesday, July 22, 2014

මහා පරිමාණ කුඩු ජාවාරමේ සියලු සාක්‍ෂි මා ළඟ තියෙනවා.

තමන් සතුව කොලොන්නාවේ කුඩු ජාවාරම්කරුවන් අත්අඩංගුවට ගත හැති සාක්‍ෂි ඇතැයි බස්නාහිර පළාත් සභා මන්ත‍්‍රීනී හිරුණිකා පේ‍්‍රමදන්ද්‍ර මෙනවිය පවසයි.

ඊයේ රේගු අත්අඩංගුවට පත් හෙරොයින් තොගය දැක තමන් මහත් සේ කම්පාවට පත් වූ බවද ඇය සඳහන් කරයි.

‘මට හිතාගන්න බැරි මෙච්චර මේ කිලෝ සියක් කියන්නේ හිතාගන්න බැරි ප්‍රමාණයක්. මේ කාවද මේ විනාශ කරන්න හදන්නේ. මේ විනාශ කරන්න හදන්නේ රටේ ඉන්න තරුණ පරපුර. මේ රටට කුඩු ගේ‍න්නේ කවුද මේ රටේ කුඩු ව්‍යාප්ත කරන්නේ.

මගේ තාත්තා ඝාතනය කරන්න මුල්වුණ පුද්ගලයෝ මේකට සම්බන්ධයි කියලා මම මුල ඉදන් කිව්වේ. මගේ තාත්තට අන්තිමට ඝාතනය වෙන්න සිද්ධ වුණෙත් මෙන්න මේ කුඩු ගැන කතාකරලා කියන එකත් මම මුල ඉඳන්ම කිව්වා.

ඉතින් මේකට කිසිම ක්‍රියාමාර්ගයක් ගන්නේ නැති එක කණගාටුවෙනවා. මම ඉතාමත් ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා රජයෙනුත් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගෙනුත් සියලුම දෙනාගෙන් මේක ගැන හොයලා බලලා, මම ඉතාමත් වගකීමෙන් කියන්නේ අපිට සාක්ෂි තියෙනවා කවුද කුඩු විකුණන්නේ කොලොන්නාව ඇතුලේ, ඒ කට්ටිය කාටද සම්බන්ධ ඒ කුඩු විකුණන අය කෙලින්ම සම්බන්ධවෙලා ඉන්නේ කාටද කියන එක මේවා ගැන හොයලා බලලා පොලීසිය කටයුතු කරන්න.

ජනාධිපතිතුමා අනිවාර්යයෙන්ම තරුණ තරුණියන්ගේ අභිවෘද්ධිය වෙනුවෙන් කතා කරන පුද්ගලයෙක්. ඔහු අනිවාර්යයෙන්ම මේ පිළිබඳව සැලකිලිමත්වෙලා මේකට යම්කිසි ක්‍රියාමාර්ගයක් පොලීසිය දැනුවත් කරලා අනිවාර්යයෙන් ක්‍රියාමාර්ගයක් ගනි කියන බලාපොරෝත්තුව අපිට තියෙනවා’ යයිද ඇය සඳහන් කරයි.

;uka i;=j fldf,dkakdfõ l=vq cdjdrïlrejka w;awvx.=jg .; ye;s idla‍Is we;ehs niakdysr m<d;a iNd uka;‍%SkS ysre‚ld fma‍%uokaø fukúh mjihs'

Bfha f¾.= w;awvx.=jg m;a fyfrdhska f;d.h oel ;uka uy;a fia lïmdjg m;a jQ njo weh i|yka lrhs'

‘ug ys;d.kak neß fuÉpr fï lsf,da ishla lshkafka ys;d.kak neß m%udKhla' fï ldjo fï úkdY lrkak yokafka' fï úkdY lrkak yokafka rfÜ bkak ;reK mrmqr' fï rgg l=vq f.a‍kafka ljqo fï rfÜ l=vq jHdma; lrkafka'

Saturday, July 19, 2014

කොනිත්තන්න එන්න එපා. අන්තවාදීන්ට මූලධර්මවාදීන්ට අපි ළඟ බෙහෙත් තියෙනවා

අන්තවාදීන් මූලධර්මවාදීන් කොනිත්තන්ට එන්නේ නම් ඊට බෙහෙත් ඇතැයි රාවණා බලය සංවිධානයේ මහලේකම් පූජ්‍ය ඉත්තෑකන්දේ සද්ධාතිස්ස හිමියෝ පවසති.

උන් වහන්සේ මෙසේ පැවසුවේ පොළොන්නරුව ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී කාර්යාලයේ පැවති විශේෂ සාකච්ඡවකට එක්වෙමින් අනතුරුව මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමිනි.

උන්වහන්සේ එහිදී මෙසේද ප‍්‍රකාශ කළහ.

‘අද විශේෂයෙන් පොළොන්නරුව ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරීතුමා ගාවට ආවා.හේතුව තමයි,දිඹුලාගල නාමල් පොකුණ, මනම්පිටිය ආදී ප‍්‍රදේශ වල ක‍්‍රිස්තියානි ආගමට පටහැනිව,ක‍්‍රියාත්මක කරන මූලධර්මවාදීන් කරගෙන යන අපරාධය වැළැක්වීම සදහා පියවර ගත යුතුයි කියන එක එතුමාට පැහැදිලි කරන්න.

ආගමික කටයුතු අමාත්‍යංශයේ නිත්‍යානුකූල අවසරයෙන් තොරව මේ රටේ කිසිම පුද්ගලයෙකුට පුළුවන්කමක් නෑ මේ වගේ යාතිකා කඩ දාගෙන මිනිස්සු හරවන රාජකාරිය කරන්න. ඒ නිසා අපි පැහැදිලිව කියන්නේ මේ කාරණයේදී මොවුන් මේක පිළිගත යුතුයි. මේ ආගමික කඩ එකකටවත් අපි කැමති නෑ. සාම්ප‍්‍රදායික පල්ලියට ගරු කරනවා. නමුත් අන්තවාදය සහ ආගමික මූලධර්මවාදය ක‍්‍රියාත්මක කිරීමට මේ රටේ ඉඩක් නෑ.

සියයට හැත්තෑ හතරක් බෞද්ධයෝ ඉන්න රටේ, අපි කැමති සාමදානව ඉන්න. නමුත් ඔවුන් අපිව කොනිත්තනවා නම්, නොයෙක් දේවල් සිද්ධ කරනවා නම් ඒවාට දැඩි පියවරක් ගන්න කැමතියි. ඒවාට අපි ළග බෙහෙත් තියනවා. ඒ නිසා අපි කියන්නේ කරුණාකරලා ආගමික අන්තවාදය නවතාලිය යුතුයි. එහෙම නැත්නම් මේ රටේ ආගමික ගැටුම් දැඩි වුණා කියලා ප‍්‍රශ්න ඇති කරන්න එපා කියලා අපි රජයෙන් ඉල්ලනවා. නීතියෙන් ඉල්ලනවා නීතිය හරියට කරන්න කියලා’

wka;jd§ka uQ,O¾ujd§ka fldks;a;kag tkafka kï Bg fnfy;a we;ehs rdjKd n,h ixúOdkfha uyf,alï mQcH b;a;Elkafoa ioaOd;siai ysñfhda mji;s'

Wka jykafia fufia mejiqfõ fmdf<dkakrej fcHIaG fmd,sia wêldÍ ld¾hd,fha mej;s úfYaI idlÉPjlg tlafjñka wk;=rej udOH fj; woyia olajñks'

Wkajykafia tys§ fufiao m‍%ldY l<y'
බ්‍රිතාන්‍ය ජාතික සහන සේවකයෙකු වූ කුරාම් ෂෙයික් මරා දමා ඔහුගේ පෙම්වතිය වූ වික්ටෝරියා සමූහ දූෂණයට ලක් කල බවට එල්ල වූ චෝදනාවලට තංගල්ල ප්‍රාදේශීය සභාව් හිටපු සභාපති සම්පත් චන්ද්‍රපුෂ්ප විදානපතිරණ ඇතුළු විත්තිකරුවන් සිව්දෙනෙකුට කොළඹ මහාධිකරණය විසින් බරපතළ වැඩසහිත සිරදඬුවම් නියම කර ඇත.

කුරාම් ෂෙයික් ඝාතනයට වසර 20ක් සහ වික්ටෝරියා දුෂණය කිරීමට වසර 20ක් ලෙස වසර දඬුවම් දෙකම එකවර ගෙවී යන සේ සිර දඬුවම් ඒ අනුව ඔවුනට හිමිවේ.

2011 නත්තල් දිනයේදී තංගල්ල නේචර් රිසෝට් හෝටලයේදී  මෙම ඝාතනය සහ දුෂණය සිදුව තිබිණ.

කොළඹ මහාධිකරණය හමුවේ අදාළ නඩුව වසර දෙකහමාරක පමණ කාලයක් විභාග වූ අතර මහාධිකරණ විනිසුරු රෝහිනි වල්ගම මහත්මිය විසින් මෙම නියෝගය ලබාදී ඇත.

ì%;dkH cd;sl iyk fiajlfhl= jQ l=rdï fIhsla urd oud Tyqf.a fmïj;sh jQ úlafgdaßhd iuQy ¥IKhg ,la l, njg t,a, jQ fpdaokdj,g ;x.,a, m%dfoaYSh iNdõ ysgmq iNdm;s iïm;a pkaømqIam úodkm;srK we;=¿ ú;a;slrejka isõfofkl=g fld<U uydêlrKh úiska nrm;< jeviys; isro~qjï kshu lr we;'

Thursday, July 17, 2014

උසාවි ගිය සුදු නයා ආයෙත් නිවහනට

අතුරුදහන්ව සිට අද උදැසන නැවත සොයා ගනු ලැබූ දෙහිවල සත්වෝද්‍යානයේ සුදු නාගයා ගල්කිස්ස දිසා අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුව නැවත දෙහිවල සත්වෝද්‍යානයට භාර දෙන ලෙස නියෝග කළේය.

ගල්කිස්ස දිසා විනිසුරු ගිහාන් රණවක මහතා වෙත ඉදිරිපත් කල පසු නාගයාගේ ඡායා රූප ගෙන නැවත සත්වයා සත්වෝද්‍යානයට භාර දෙන ලෙස දෙහිවල පොලිසියට නියෝග කරනු ලැබිය.

එසේම මෙම සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් සැකකරනු ලබන සත්වෝද්‍යාන සේවකයින් දෙදෙනෙකුගේ දුරකථන ඇමතුම් පිළිබඳව පරික්ෂා කරන ලෙසද ගිහාන් රණවක මහතා නියෝග කළේය.

w;=reoykaj isg wo Woeik kej; fidhd .kq ,enQ foysj, i;afjdaoHdkfha iqÿ kd.hd .,alsiai Èid wêlrKhg bÈßm;a lsÍfuka wk;=rej kej; foysj, i;afjdaoHdkhg Ndr fok f,i ksfhda. lf<ah'

තමනට වෙඩි තබා මරා දමන්නැයි යුක්රේන යුවල අලූත්කඬේ අධිකරණයෙන් ඉල්ලයි

තමනට වෙඩි තබා මරා දමන ලෙස මරනීය දණ්ඩනය නියම වූ යුක්රේන ජාතික අඹුසැමි යුවළක් ඊයේ දිනයේ අධිකරණයෙන් ඉල්ලා සිටියහ.

රාජගිරිය සිය නිවසේ මෙහෙකාරිය සහ බාල වයස්කාර අසල්වැසි පිරිමි දරුවකු 2010 වසරේ පෙබරවාරි මස 23 වන දා මරා දැමීම සම්බන්ධයෙන් වූ මිනීමැරීමේ චෝදනාවට වරදකරුවන් වූ මෙම යුක්රේන යුවලට අධිකරණය විසින් මරණීය දණ්ඩනය නියම කිරීමෙන් පසු ඔවුන් මෙසේ ඉල්ල සිටියහ.

තමන්ට මරණීය දණ්ඩනය පනවන්නේ නම් එය වහා ක්‍රියාත්මක කරන ලෙසද ඔවුන් ඉල්ලිමක් කලහ.

;ukg fjä ;nd urd ouk f,i urkSh oKavkh kshu jQ hqlaf¾k cd;sl wUqieñ hqj<la Bfha Èkfha wêlrKfhka b,a,d isáhy'

rdc.sßh ish ksjfia fufyldßh iy nd, jhialdr wi,ajeis msßñ orejl= 2010 jif¾ fmnrjdß ui 23 jk od urd oeóu iïnkaOfhka jQ ñkSueÍfï fpdaokdjg jrolrejka jQ fuu hqlaf¾k hqj,g wêlrKh úiska urŒh oKavkh kshu lsÍfuka miq Tjqka fufia b,a, isáhy'

Wednesday, July 16, 2014

සබීතාට උසාවියෙන් නියෝගයක්


රවීන රංගන ශිල්පිනියක් වන සබීතා පෙරේරා සහ ඇගේ සැමියාට ලබන ඔක්තෝබර් 27 වැනිදා අධිකරණය හමුවේ පෙනී සිටින්නැයි අද අධිකරණය මගින් සිතාසි නිකුත් කර තිබේ.

කොළඹ අතිරේක මහේස්ත‍්‍රාත් චන්දිම ලියනගේ මහතා අද නියෝගය කළේ ය.

කොන්ත‍්‍රාත් සමාගමකින් ඉදිරිකිරීම් කරගනිමින් ඒ සදහා ගෙවිය යුතු රුපියල් ලක්ෂ 18ක මුදලක් නොගෙවන්නැයි බැංකුවකට අණකිරීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් මොවුන් අධිකරණය හමුවට කැදවා තිබිණ.

m‍%ùk rx.k Ys,amskshla jk iî;d fmf¾rd iy wef.a ieñhdg ,nk Tlaf;dan¾ 27 jeksod wêlrKh yuqfõ fmkS isákakehs wo wêlrKh u.ska is;dis ksl=;a lr ;sfí'

fld<U w;sfral ufyaia;‍%d;a pkaÈu ,shkf.a uy;d wo ksfhda.h lf<a h'

ඇඹිලිපිටියේ ධනුෂ්කට "හිස් ටින් එකක්"

දෙරණ ඩ්‍රීම් ස්ටාර් පස් වැනි අදියරේ සුපිරි තරුව ලෙසින් ජයග්‍රහණය කළ ඇඹිලිපිටියේ එම්.ජී. ධනුෂ්ක ගායනා කළ "හිස් ටින් එකක් වාගෙයි" ගීතය අතිශය ජනප්‍රියත්වයට පත්වූයේය.

මේ ගීතය අඩංගු "දැන් මතකද" චිත්‍රපටයේ වත්මන් අයිතිකරු වන තිස්ස නාගොඩවිතාන මහතා "හිස් ටින් එකක්" ගීතය දෙරණ නාළිකාවට ඊයේ පැවරුවේය.

"හිස් ටින් එකක්" ගීතය ධනුෂ්ක ගායනා කිරීම නිසා ජනප්‍රියත්වයට පත්වුණා. ඒ නිසා ඒ ගීතය තවදුරටත් ජනප්‍රිය කරවීමේ අරමුණින් එම ගීතය "දෙරණ"ට භාර දුන්නා" යැයි තිස්ස නාගොඩවිතාන මහතා පැවැසුවේය.

1970 මාර්තු 13 වැනි දින රිදී තිරයට පැමිණි "දැන් මතකද?" චිත්‍රපටය එදා නිෂ්පාදනය, අධ්‍යක්‍ෂණය කෙළේ නීල් රූපසිංහය. මේ ගීතයට රඟපෑමෙන් එක් වූයේ සේනාධීර රූපසිංහ, ඇන්තනි සී. පෙරේරා සහ බන්දු මුණසිංහ නළුවන්ය.

අල්හාජ් මොහිදින් බෙග්, එච්.ආර්. ජෝතිපාල, මිල්ටන් පෙරේරා "හිස් ටින් එකක්" ගීතය ගායනා කළ අතර සංගීතඥ පී.එල්.ඒ. සෝමපාල සංගීතවත් කෙළේය. ගීතය රචනා කෙළේ සිරිල් ඒ. සීලවිමල සූරීන්ය.

forK v%Sï iagd¾ mia jeks wÈhf¾ iqmsß ;rej f,iska ch.%yKh l< weô,smsáfha tï'Ô' OkqIal .dhkd l< ˜‍ysia áka tlla jdf.hs˜‍ .S;h w;sYh ckm%sh;ajhg m;ajQfhah'

fï .S;h wvx.= ˜‍oeka u;lo˜‍ Ñ;%mgfha j;auka whs;slre jk ;siai kdf.dvú;dk uy;d ˜‍ysia áka tlla˜‍ .S;h forK kd<sldjg Bfha mejrefõh'

වෙලේ සුදාට අයිති 6 කෝටි තිස්‌ ලක්‍ෂයක කුඩු කිලෝ 9 ක්‌ දැලේ

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධානම පෙළේ මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම්කරුවකු ලෙස ප්‍රකට වෙලේ සුදා නමැත්තාට අයත් රුපියල් හයකෝටි තිස්‌ලක්‍ෂයකට අධික වටිනාකමෙන් යුත් හෙරොයින් තොගයක්‌ පොලිස්‌ මත්ද්‍රව්‍ය නාශක අංශය මගින් පෙරේදා (14 වැනිදා) රාත්‍රි මාදිවෙල ප්‍රදේශයේදී අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

මෙම හෙරොයින් තොගය සමඟ ජාවාරම්කරුවෝ හයදෙනෙක්‌ පොලිස්‌ අත්අඩංගුවට පත්වූහ. සැකකරුවන් අතර වෙලේ සුදාගේ සමීපතම සගයකු බව කියන චින්තක ඩයස්‌ නමැත්තා ද සිටින බව පොලිසිය පවසයි.

ජාවාරම්කරුවන් හෙරොයින් තොගය වෑන් රථයක පටවාගෙන යමින් සිටියදී මාදිවෙල බෝධිය අසල රැක සිටි පොලිස්‌ මත්ද්‍රව්‍ය නාශක අංශයේ නිලධාරීන් ඔවුන් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

ජාවාරම්කරුවන් සතුව හෙරොයින් කිලෝග්‍රෑම් නවයක්‌ තිබූ බව පොලිසිය පවසයි.

මීට සති කීපයකට උඩදී පොලිස්‌ විශේෂ කාර්ය බළකාය මගින් වෙලේ සුදා නමැති ජාවාරම්කරුට අයත් හෙරොයින් කිලෝග්‍රෑම් 85 ක්‌ කැලණිය ප්‍රදේශයේදී අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදී.

එම වැටලීමේදී ජාවාරම්කරුවන් දෙදෙනෙක්‌ කොටු වූහ. පොලිස්‌ මත්ද්‍රව්‍ය නාශක අංශය එම සැකකරුවන්ගෙන් ප්‍රශ්න කිරීමේදී වෙලේ සුදාගේ හෙරොයින් ජාවාරම පිළිබඳව වැදගත් තොරතුරු රැසක්‌ අනාවරණය වී තිබිණි.

ඒ ඔස්‌සේ කළ වැටලීමකදී වෙලේ සුදා නමැති මහා පරිමාණ ජාවාරම්කරුට අයත් මෙම හෙරොයින් තොගය අත්අඩංගුවට ගැනීමට හැකි වූ බව පොලිසිය පවසයි.

මෙම හෙරොයින් කිලෝග්‍රෑම් නවය කැලණියේදී මීට පෙර අත්අඩංගුවට ගනු ලැබූ හෙරොයින් කිලෝ 85 සමඟ ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන එනු ලැබූ තොගයක්‌ බව හෙළි වී තිබේ.

වෙලේ සුදා නමැති හෙරොයින් ජාවාරම්කරු ඉන්දියාවේ සිට මෙම හෙරොයින් ජාවාරම මෙහෙයවන අතර මොහොමඩ් සිද්ධික්‌ නමැත්තා ඔහුගේ ප්‍රධානම ගෝලයා ලෙස එම කටයුතු ක්‍රියාත්මක කරන බව ද පරීක්‍ෂණවලදී අනාවරණය විය.

මාදිවෙලදී සහ කැලණියේදී අත්අඩංගුවට ගත් හෙරොයින් තොග ඩුබායි සහ පාකිස්‌තානයේ සිට ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන්වා ඇති බව ද හෙළි වී තිබේ.

මුහුදු මාර්ග ඔස්‌සේ ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන්වන හෙරොයින් බෙදාහැරීමේ කටයුතු සිදුකරන්නේ ඩුබායිහි සිටින වෙලේ සුදාගේ ගෝලයන් පිරිසක්‌ විසින් බව ද පොලිසිය හෙළිකරගෙන ඇත.

මෙම ජාවාරමට සම්බන්ධ තවත් සැකකරුවන් කීපදෙනකු අත්අඩංගුවට ගැනීමට නියමිතය.

මේ වර්ෂය තුළදී පොලිසිය, බන්ධනාගාරය, ශ්‍රී ලංකා රේගුව සහ සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව මගින් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබූ හෙරොයින් ප්‍රමාණය කිලෝග්‍රෑම් 133 ක්‌ බව පොලිස්‌ මත්ද්‍රව්‍ය නාශක අංශය පවසයි.

දිවයින - හේමන්ත රන්දුණු සහ ලසිත දුමින්ද

Y%S ,xldfõ m%Odku fmf<a u;aøjH cdjdrïlrejl= f,i m%lg fjf,a iqod kue;a;dg wh;a remsh,a yhfldaá ;sia‌,la‍Ihlg wêl jákdlfuka hq;a fyfrdhska f;d.hla‌ fmd,sia‌ u;aøjH kdYl wxYh u.ska fmf¾od ^14 jeksod& rd;%s udÈfj, m%foaYfha§ w;awvx.=jg f.k we;'

fuu fyfrdhska f;d.h iuÕ cdjdrïlrefjda yhfofkla‌ fmd,sia‌ w;awvx.=jg m;ajQy' iellrejka w;r fjf,a iqodf.a ióm;u i.hl= nj lshk Ñka;l vhia‌ kue;a;d o isák nj fmd,sish mjihs'

You might also like - මදි නොකියන්න තොරතුරු: